• Prywatność

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO BAJKOWNICA.PL

Jakie prawo chroni moje dane osobowe, które udostępniam firmom, instytucjom i urzędom?

Przede wszystkim jest to unijne rozporządzenie: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE a także krajowe ustawy o ochronie danych osobowych.

Kto administruje moimi danymi w sklepie internetowym bakownica.pl ?

Administratorem danych osobowych jest Media Lux Ireneusz Brudzisz, adres siedziby: 20-258 Lublin, Jakubowice Murowane 23, wpisany do rejestru przedsiębiorców CEIDG, NIP 713-172-66-46, REGON 431147525. Tel. 607 110 206, email: info@bajkownica.pl

Czy jest jakiś sposób kontaktu w sprawie moich danych?

Najlepszym sposobem uzyskania informacji na temat swoich danych osobowych jest mail, czyli pisemna prośba wysłana na adres: info@bajkownica.pl 

Po co sklep przetwarza moje dane?

Dane osobowe są przetwarzane w celach:

- realizacji dostawy zakupionych towarów

- realizacji prawnie uzasadnionych interesów Media Lux Ireneusz Brudzisz, tj. marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz indywidualizowania oferty handlowej, reklamy i promocji cenowych

- weryfikacji tożsamości Klienta

  1. Odwiedzanie i korzystanie z naszego sklepu bajkownica.pl może wiązać się z potrzebą podania nam Twoich danych osobowych. Podane dane zachowujemy w ścisłej poufności i wykorzystujemy jedynie do celów, o których Cię poinformowaliśmy przy pobieraniu danych lub w niniejszej Polityce Prywatności. Dzięki różnorodnym możliwościom wyboru decydujesz o tym, jakie dane udostępniasz oraz z jakich danych możemy korzystać.
  2. Gdy podasz nam swoje dane w celu kupna oferowanych przez nas towarów będziemy przetwarzać Twoje dane celem realizacji Twojego zamówienia, w tym również realizacji praw przysługujących Ci na podstawie ustaw i Regulaminu. Dlatego też niektóre Twoje dane przechowywać będziemy do czasu, gdy możliwe będzie zgłoszenie przez Ciebie np. reklamacji.
  3. W przypadku gdy wyrazisz chęć skorzystania z oferowanych przez nas usług, będziemy przetwarzać Twoje dane podane przy rejestracji w sklepie bajkownica.pl w celu ich świadczenia, zgodnie z ich opisem zawartym w Regulaminie lub przekazanym Ci odrębnie. Tymi usługami mogą być m.in.: realizacja dokonanych przez Ciebie zakupów, realizacja twoich praw (w tym praw konsumenta) związanych z danym zakupem, usługa Newslettera, konkursy, wysyłka katalogów, itp.

 Czy podanie danych jest obowiązkowe?

- w przypadku zawarcia i wykonywania umowy przetwarzamy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur, dane teleadresowe do wysyłki, w związku ze złożoną reklamacją).

- w każdej sytuacji, gdy pozyskujemy Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jest ona całkowicie dobrowolna. Jeśli nie wyrazisz zgody, o którą prosimy wówczas nie podejmiemy działań, których dana zgoda dotyczy.

Jakie dane będą przetwarzane?

Dane jakie będziemy przetwarzać to: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania. 

Komu zostaną udostępnione moje dane osobowe?

Dane osobowe będą udostępniane w minimalnym, niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych zakresie innym odbiorcom tj.: przewoźnikom, dostawcom towarów, kontrahentom realizującym usługi na rzecz Media Lux Ireneusz Brudzisz na podstawie zawartych umów. 

Czy dane będą przekazywane za granicę?

Tak może się zdarzyć, ale dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jak długo będą przetwarzane moje dane?

Dane będą przechowywane/przetwarzane:

- jeśli dane dotyczą zawartej z Media Lux Ireneusz Brudzisz umowy to nie krócej niż przez okres niezbędny do zrealizowania umowy, wykonania obowiązków sprawozdawczości rachunkowej oraz przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy (tj. co do zasady do 10 lat od wykonania umowy),

- jeśli są zebrane w celu innym niż realizacja umowy, to do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie w tym celu.

Jakie są możliwości w kwestii zarządzania danymi, które się już udostępniło?

Prawa, które przysługują każdej osobie to:

- prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych ich sprostowania

- prawo do przenoszenia danych

- prawo do usunięcia danych przysługujące w określonych w Rozporządzeniu przypadkach

- prawo do ograniczenia ich przetwarzania.

- prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W przypadku sprzeciwu złożonego przed realizacją umowy lub w trakcie realizacji, złożenie będzie wiązało się z brakiem możliwości realizacji części wszystkich usług w ramach umowy i może zostać potraktowane jako wypowiedzenie umowy.

- prawo do cofnięcia zgody, w przypadkach kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody

- prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Skąd sklep ma dane klienta?

Sklep dane klienta pozyskuje bezpośrednio od niego w trakcie składania zamówienia, rejestracji swojego konta i akceptacji warunków Umowy.

  • Sklep zamknięty

Sklep wyłączony